Poučení o zpracování osobních údajů pro účely nabídky obchodu a služeb a dalších produktů

(dále jen „Poučení“)

Společnost PERFECT STORAGE s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

PERFECT STORAGE s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1, IČO: 044 84 797, DIČ: CZ04484797, telefon: 800 777 007, e-mail: info@perfectstorage.cz, webová stránka: https://www.perfectstorage.cz.

Pobočka Vysočany: Kolbenova 997/5g, 190 00 Praha 9, tel. 228 226 707, email: vysocany@perfectstorage.cz

Pobočka Holešovice: Bubenské nábř. 306/13, 170 04 Praha 7, tel. 228 226 407, email: holesovice@perfectstorage.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

PERFECT STORAGE s.r.o. zpracovává osobní údaje poskytnuté subjektem údajů prostřednictvím formulářů Poptávka z webu Perfect Storage a Perfect Storage – Kontakt nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou subjektem údajů poskytnuty, také akademický titul,  telefonní číslo, IP adresa a soubory cookies.
  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb připravených na míru individuálním potřebám, pro nabízení produktů a pro účely poskytování odborné péče. V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1)            pro vnitřní komunikaci se subjektem údajů (např. zasílání nabídek na míru, novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování a jiných zpráv),

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který společnosti PERFECT STORAGE s.r.o. udělil subjekt údajů, případně zákonný zástupce subjektu údajů.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů, a to na základě zejména formulářů  Poptávka z webu Perfect Storage a Perfect Storage – Kontakt a případně v rámci další komunikace se subjekty údajů, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které subjekt údajů společnosti PERFECT STORAGE s.r.o. poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla PERFECT STORAGE s.r.o. či e-mailové adresy info@perfectstorage.cz.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno PERFECT STORAGE s.r.o., může PERFECT STORAGE s.r.o. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo PERFECT STORAGE s.r.o., a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro PERFECT STORAGE s.r.o. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými PERFECT STORAGE s.r.o. uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro PERFECT STORAGE s.r.o., se kterými bude PERFECT STORAGE s.r.o. při poskytování podpory spolupracovat. PERFECT STORAGE má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů, a to na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky obchodu a služeb a dalších produktů se uděluje na dobu 1 roku. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje PERFECT STORAGE s.r.o. zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. PERFECT STORAGE s.r.o. se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu PERFECT STORAGE s.r.o. povinna tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od PERFECT STORAGE s.r.o. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat PERFECT STORAGE s.r.o. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u PERFECT STORAGE s.r.o..

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u PERFECT STORAGE s.r.o. námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů PERFECT STORAGE s.r.o. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků PERFECT STORAGE s.r.o..

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od PERFECT STORAGE s.r.o. a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů je vždy zveřejněno na www.perfectstorage.cz.

V Praze, 24. 5. 2018